Αρχική ΣελίδαΝέα-Ανακοινώσεις
Συλλεκτική κασετίνα Ναυπλιώτη

Για πρώτη φορά εν Ελλάδι σας παρουσιάζουμε την συλλεκτική κασετίνα της έκδοσης εκ 5 ψηφιακών δίσκων του αείμνηστου Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ. τ. Χ. Ε. ΙΑΚΩΒΟΥ ΝΑΥΠΛΙΩΤΟΥ.

 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
ΥΠΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ
ΤΗΣ Μ.Χ.Ε. ΙΑΚΩΒΟΥ ΝΑΥΠΛΙΩΤΟΥ
 
 
 
Τὸ μουσικὸ αὐτὸ ἔργο ἀποτελεῖ μιὰ συστηματικὴ ἔρευνα στὸ χῶρο τοῦ βυζαντινοῦ μουσικοῦ πολιτισμοῦ. Σὲ 5 CD ἀναπαράγονται 200 περίπου λειτουργικοὶ ὕμνοι-μέρος τῆς παράδοσης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου- ἀπὸ μιὰ σειρὰ 60 δίσκων 78 στροφῶν ποὺ φωνογραφήθηκαν ἀπὸ τὸν Πρωτοψάλτη τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας Ἰάκωβο Ναυπλιώτη 1910-1939.
 
Ἡ φωνογράφηση πραγματοποιήθηκε, κατόπιν πατριαρχικῆς συνοδικῆς προτροπῆς πρὸς τὸν πρωτοψάλτη Ἰάκωβο, καὶ ὁλοκληρώθηκε στὶς ἑταιρεῖες ORFEON καὶ ODEON RECORDS στὴν Κωνσταντινούπολη (1914-1926). Ἦταν ἡ πρώτη συστηματικὴ παραγωγὴ τοῦ εἴδους αὐτοῦ της δισκογραφίας καὶ εἶχε εὐρύτατη ἀπήχηση κυρίως στοὺς ὁμογενεῖς της Ἀμερικῆς.
 
Ἡ συγκέντρωση τῶν παραπάνω δίσκων καθώς, ἐπίσης, καὶ τοῦ σχετικοῦ φωτογραφικοῦ ὑλικοῦ, ὀφείλεται στὴν εὐγενικὴ προσφορὰ 17 Συλλεκτῶν. Ἡ συλλογή, ὡστόσο, ἡ ἐπιστημονικὴ ἔρευνα καὶ οἱ τεχνικὲς ἐργασίες διήρκεσαν δύο δεκαετίες περίπου, ἐνῷ ἡ προετοιμασία τῆς ἔκδοσης καὶ ἡ ὁλοκλήρωσή της, κάλυψε ὁλόκληρο τὸ παρελθὸν ἔτος τοῦ 2008. Τὰ πρόσωπα ποὺ ἐργάστηκαν καὶ προώθησαν τὴν ἔκδοση, ὅπως ἐπίσης καὶ ἡ ἐπιλογὴ τῆς γνωστῆς παγκοσμίως δισκογραφικῆς ἑταιρείας KALAN γιὰ τὴν παραγωγή, ἀποτελοῦν ὄχι μόνο τὴν καλύτερη ἐγγύηση γιὰ τὴν ποιότητα, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀρτιότερη μέχρι σήμερα δημοσίευση αὐτοῦ του ἔργου. 
 
Περιεχόμενο. Ἡ ἀναπαραγωγὴ τῶν φωνογραφικῶν δίσκων σὲ 5 CD πλαισιώνεται ἀπὸ συγκριτικὴ ἐπιστημονικὴ μελέτη, ποὺ ἀφορᾷ στὸ χαρακτῆρα τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς καὶ στὸ Πατριαρχικὸ ψαλτικὸ ὕφος. Εἰδικότερες, ἀκόμη, ἀναφορὲς παρουσιάζουν τὴ ζωὴ καὶ τὸ σημαντικότατο φωνογραφικὸ ἔργο τοῦ Ἰακώβου Ναυπλιώτου. Οἱ σημαντικότατοι ἐπίσης πίνακες, τὸ φωτογραφικὸ ὑλικὸ καὶ τὰ χειρόγραφα μουσικὰ κείμενα συμβάλλουν στὴν πληρέστερη προσέγγιση τοῦ θέματος ποὺ ἀναδεικνύεται ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ ἐνδιαφέροντα κεφάλαια τῆς ψαλτικῆς παράδοσης.
 
Εὐελπιστοῦμε ὅτι ἡ ἔκδοση θὰ ἀποτελέσει ἕνα ἰσχυρὸ κίνητρο γιὰ νὰ γίνουν εὐρύτερα γνωστὲς οἱ αὐθεντικὲς πηγὲς τοῦ βυζαντινοῦ μέλους καὶ νὰ ἀναπτυχθοῦν περαιτέρω οἱ μουσικολογικὲς ἔρευνες.
 
Τὸ ἔργο ἐτέθη ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ τὸ προλογίζει ἡ Α.Θ.Π. ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος. Σχετικοὺς ἀκόμη χαιρετισμοὺς ἀπευθύνουν ὁ σεβ. Μητροπολίτης Πέργης κ. Εὐάγγελος καὶ τὰ μέλη τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως, τὰ ὁποῖα ἀνέλαβαν τὴν πρωτοβουλία τῆς ἔκδοσης. Κείμενα: ἑλληνικά, ἀγγλικὰ καὶ τουρκικά.
 
Oι ενδιαφερόμενοι να τον αποκτήσουν μπορούν να αποστείλουν το email των εις την ηλεκτρονικήν διεύθυνσιν
 
georkios47@yahoo.gr
Copyright© 2010 Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως