ΕκδόσειςΟπτικοί Δίσκοι
Ύμνοι Μ. Εβδομάδος
(2CD)

Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Ι.Ν. Αγ. Σπυρίδωνος Αιγάλεω
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ
 

DISC 1

Α. Όρθρος Μ. Δευτέρα

Αλληλούια... (δις) Ιδού ο Νυμφίος (συντ.) ήχος πλ.δ΄, Τα πάθη τα σεπτά (αργόν) ήχος α΄, Των παθών του Κυρίου (αργόν) ήχος πλ.δ΄, Τω την άβατον ήχος β΄, Έφριξε παίδων ήχος β΄, Εμεγάλυνας Χριστέ (αργόν) ήχος β΄, Τον νυμφώνα σου βλέπω ήχος γ΄, Ερχόμενος ο Κύριος ήχος α΄, Φθάσαντες, πιστοί ήχος πλ.α΄, Δόξα Κύριε ερχόμενος ήχος πλ.α΄.


Β. Όρθρος Μ. Τρίτης

Εν ταις λαμπρότησι ήχος α΄, Ο της ψυχής ραθυμία ήχος β΄, Δόξα. Του κρύψαντος ήχος πλ.β΄.


Γ. Όρθρος Μ. Τετάρτης

Σε τον της Παρθένου ήχος α΄, Δόξα Η αμαρτωλός ήχος β΄, Σήμερον ο Χριστός ήχος πλ.β΄,
Προσήλθε γυνή ήχος πλ.β΄, Τροπάριον Κασσιανής (σύντομον) ήχος πλ.δ΄.
 

Δ. Όρθρος Μ. Παρασκευή (Ακολουθία των Παθών)

Ότε ένδοξοι (αργόν) ήχος πλ.δ΄, Άρχοντες λαών... Τας αισθήσεις ημών ήχος πλ.δ΄.DISC 2

ΣΥΝΕΧΕΙΑ Όρθρου Μ. Παρασκευής

Έδραμε λέγων ο Ιούδας ήχος πλ.β΄, Εις τριάκοντα αργύρια... Γρηγορείτε ήχος β΄, Σήμερον ο Ιούδας ήχος πλ.α΄, Τάδε λέγει Κύριος... Μικράν φωνήν ήχος πλ.δ΄, Σήμερον κρεμάται ήχος πλ.β΄, Δύο και πονηρά ήχος γ΄, Δόξα Εξέδυσάν με ήχος πλ.β΄, Πάσα η κτίσις ήχος α΄, Επί ξύλου βλέπουσα ήχος β΄, Και νυν... Ήδη βάπτεται (αργόν) ήχος πλ.δ΄.
 

Ε. Εσπερινός Αποκαθηλώσεως

Ότε εν τω τάφω ήχος β΄, Σε τον αναβαλλόμενον ήχος πλ.α΄.


ΣΤ. Όρθρος Μ. Σαββάτου (Επιτάφιος Θρήνος)

Ο ευσχήμων... Ταις μυροφόροις ήχος β΄, Κύματι θαλάσσης... Σε τον επί τον υδάτων ήχος πλ.β΄, Τον τάφον σου Σωτήρ ήχος α΄, Θεοφανείας σου... Άφραστον θαύμα... Μη εποδύρου μου μήτερ... ήχος πλ.β΄, Η ζωή εν τάφω... Μεγαλύνομέν σε... Νοερών συντρέχει... Δόξα. Ανυμνούμεν, Λόγε ήχος πλ.α΄, Άξιον εστί... Όμμα το γλυκύ... Δόξα. Άναρχε Θεέ ήχος πλ.α΄, Αι γενεαί πάσαι... Δεύρο πάσα κτίσις... Ω γλυκύ μου έαρ... Έρραναν τον τάφον... Δόξα. Ω Τρίας Θεέ μου... ήχος γ΄, Ευλογητάρια ήχος πλ.α΄, Δόξα... Την σήμερον μυστικώς εις ήχον πλ.β΄, Απόστολος

Τιμή: EUR 17.99

1. Όρθρος Μ. Δευτέρα Αλληλούια...
2462  
2. Όρθρος Μ. Δευτέρα Τα πάθη τα σεπτά (αργόν)
2249  
3. Όρθρος Μ. Δευτέρα Δόξα Κύριε ερχόμενος...
2168  
4. ΣΥΝΕΧΕΙΑ Όρθρου Μ. Παρασκευής Έδραμε λέγων ο Ιούδας ήχος πλ.β΄
2479  
5. ΣΥΝΕΧΕΙΑ Όρθρου Μ. Παρασκευής Σήμερον κρεμάται...
2209  
6. Εσπερινός Αποκαθηλώσεως Σε τον αναβαλλόμενον  ήχος πλ.α΄
2225  
7. Όρθρος Μ. Σαββάτου (Επιτάφιος Θρήνος) Αι γενεαί πάσαι...
2148  
8. Όρθρος Μ. Σαββάτου (Επιτάφιος Θρήνος) Ω γλυκύ μου έαρ...
2108  
9. Όρθρος Μ. Σαββάτου (Επιτάφιος Θρήνος) Έρραναν τον τάφον...
2098  
10. Όρθρος Μ. Σαββάτου (Επιτάφιος Θρήνος) Δόξα... Την σήμερον μυστικώς εις ήχον πλ.β΄
2180  


Copyright© 2010 Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως