Πληροφορίες

Ο Ειρμός της Α΄ Ωδής του Κανόνος - Μέλος Αργόν εις ήχον α΄.