Πληροφορίες

Τι το ορώμενον θέαμα;... Δίσκος Δεύτερος