Πληροφορίες

Η Παρθένος σήμερον...
Κοντάκιον της εορτής εις ήχον γ΄.