Πληροφορίες

Την δέησίν μου δέξαι - Καλοφωνικός ειρμός