Μενού
/Ιστοσελίδα/Δεσποτικαί εορταί/Μεταμόρφωση του Κυρίου

Μεταμόρφωση του Κυρίου

Κύριε τι επληθύνθησαν...

Στίχος από το Μακάριος Ανήρ... εις ήχον πλ.δ΄. 6 Αυγ. 1958, ΒΟΛΟΣ Ψάλλει ο Άρχων Πρωτ. της ΜτΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος.

Συ δε Κύριε...

Στίχος από το Μακάριος Ανήρ... εις ήχον πλ.δ΄. 6 Αυγ. 1958, ΒΟΛΟΣ Ψάλλει ο Άρχων Πρωτ. της ΜτΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος.

Κύριε εκέκραξα...

Κεκραγάριον εις ήχον δ΄. 6 Αυγ. 1958, ΒΟΛΟΣ Ψάλλει ο Άρχων Πρωτ. της ΜτΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος.

Προ του Σταυρού...

Ιδιόμελον Στιχηρόν του Εσπερινού Μεταμορφώσεως του Κυρίου, εις ήχον δ΄. Μελοποιηθέν υπό του ιδίου.
6 Αυγ. 1958, ΒΟΛΟΣ Ψάλλει ο Άρχων Πρωτ. της ΜτΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος.

Εις όρος υψηλόν...

Ιδιόμελον Στιχηρόν του Εσπερινού Μεταμορφώσεως του Κυρίου, εις ήχον δ΄. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Κων. Πρίγγος. Μελοποιηθέν υπό του ιδίου. 6 Αυγ. 1958, ΒΟΛΟΣ Ψάλλει ο Άρχων Πρωτ. της ΜτΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος.

Προτυπών την Ανάστασιν...

Δοξαστικόν του Εσπερινού Μεταμορφώσεως του Κυρίου, εις ήχον πλ.β΄. Μελοποιηθέν υπό του ιδίου.
6 Αυγ. 1958, ΒΟΛΟΣ Ψάλλει ο Άρχων Πρωτ. της ΜτΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος.

Ω Τρισμακάριστον ξύλον...

Ειρμός ε΄ ωδής αργών καταβασιών εις ήχον πλ.δ΄. 6 Αυγ. 1958, ΒΟΛΟΣ Ψάλλει ο Άρχων Πρωτ. της ΜτΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος.

Έκνοον πρόσταγμα...

Ειρμός ζ΄ ωδής αργών καταβασιών εις ήχον πλ.δ΄. 6 Αυγ. 1958, ΒΟΛΟΣ Ψάλλει ο Άρχων Πρωτ. της ΜτΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος.

Παρέλαβεν ο Χριστός...

Δοξαστικόν των αίνων της Μεταμορφώσεως του Κυρίου, εις ήχον πλ.δ΄. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας. 6 Αυγ. 1958, ΒΟΛΟΣ
ΠΙΣΩ