Μενού
/Ιστοσελίδα/Μηναίον/Δεκέμβριος/Δεκέμβριος Δωδεκαήμερο/Χριστουγέννων

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Χριστός γεννάται...

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ της εορτής των Χριστουγέννων, εις ήχον α΄.

Έσωσε λαόν...

ΙΑΜΒΙΚΑΙ ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ της εορτής των Χριστουγέννων, υπό Άρχοντος Λαμπαδαρίου της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Ελευθερίου Γεωργιάδου, εις ήχον α΄.

Η Γέννησις σου, Χριστέ ο Θεός...

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ της Εορτής των Χριστουγέννων, εις ήχον δ΄.

Η Παρθένος σήμερον...

ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ της εορτής των Χριστουγέννων, εις ήχον γ΄.

Βηθλεέμ ετοιμάζου...

Ιδιόμελον της α΄ Ώρας εις ήχον πλ.δ΄
Ψάλλει η χορωδία C.M.K.

Δεύτε χριστοφόροι λαοί...

Δοξαστικόν της ς΄ ΄Ωρας εις ήχον πλ.α΄
Ψάλλει η χορωδία C.M.K.

Δανιήλ ανήρ επιθυμιών...

Δοξαστικόν προεόρτιον του εσπερινού της προ του Χριστού γεννήσεως εις ήχον πλ. β΄.
Ψάλλει ο χορωδία μας.
(Ανέκδοτον μάθημα από πρόσφατη ηχογράφηση του Σ.Μ.ΚΩΝ - Σεπτέμβριος 2000)

Δεύτε ίδωμεν πιστοί...

Κάθισμα εις ήχον δ΄
Ψάλλει η χορωδία Σ.Μ.ΚΩΝ

Χριστός γεννάται...
Τω παντάνακτος...

Ειρμός α΄ και ζ΄ ωδών των Καταβασιών των Χριστουγέννων.
Μέλος αργόν εις ήχον α΄.
Ψάλλει ο Κων. Πρίγγος, Άρχ. Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε.

Δόξα εν Υψίστοις Θεώ...

Εις τον Ν΄ Ψαλμόν της εορτής, εις ήχον πλ.β΄
Ψάλλει ο Αρχ. Πρωτ. Μ.τ.Χ.Ε. Β. Νικολαϊδης.

Επεσκέψατο ημάς...

Εξαποστειλάριον της εορτής εις ήχον γ΄
Ψάλλει ο Αρχ. Πρωτ. Μ.τ.Χ.Ε. Β. Νικολαϊδης.

Επεσκέψατο ημάς...

Εξαποστειλάριον της εορτής εις ήχον γ΄.
Ψάλλει ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Σταμάτιος-Νικόλαος Κίσσας.

Ευφραίνεσθε Δίκαιοι...

Στιχηρόν των αίνων της εορτής, εις ήχον δ΄
Ψάλλει η χορωδία Σ.Μ.ΚΩΝ

Νεηγενές, Μάγων λεγόντων...

Μεγαλυνάριον της εορτής των Χριστουγέννων, εις ήχον α΄.
ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΜΕ ΤΟΝ Δ. ΜΑΓΟΥΡΗ

Επεσκέψατο ημάς...

Εξαποστειλάριον της εορτής των Χριστουγέννων, εις ήχον γ΄.
ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΜΕ ΤΟΝ Δ. ΜΑΓΟΥΡΗ

Ο Πατήρ ευδόκησεν...

Στιχηρόν των αίνων της εορτής, εις ήχον δ΄
Ψάλλει ο Αρχ. Λαμπ. Μ.τ.Χ.Ε. Β. Εμμανουηλίδης.

Ευφραίνεσθε Δίκαοι...

Ιδιόμελον των αίνων της εορτής των Χριστουγέννων, εις ήχον δ΄.
ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΜΕ ΤΟΝ Δ. ΜΑΓΟΥΡΗ

Δεύτε ίδωμεν πιστοί...

Κάθισμα εις ήχον δ΄.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας
Aπό το Μουσικό Αρχείο του Πρωτ. κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΗΛΙΟΥΡΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 1974

Σήμερον ο Χριστός...

Και νυν... των αίνων της εορτής
εις ήχον β΄
Ψάλλει ο Αρχ. Λαμπ. Μ.τ.Χ.Ε. Β. Εμμανουηλίδης.

Τι θαυμάζεις Μαριάμ...

Κάθισμα εις ήχον δ΄.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας
Aπό το Μουσικό Αρχείο του Πρωτ. κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΗΛΙΟΥΡΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 1974

Η Παρθένος σήμερον...

Κοντάκιον της εορτής εις ήχον γ΄
Ψάλλει η χορωδία Σ.Μ.ΚΩΝ

Χριστός γεννάται...

Α΄ Ωδή των Κανόνων εις ήχον α΄.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας
Aπό το Μουσικό Αρχείο του Πρωτ. κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΗΛΙΟΥΡΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 1974

Διπλαί καταβασίαι Χριστουγέννων - Μέρος α΄

AΡΧΩΝ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ της Μ.Χ.Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ & ΑΡΧΩΝ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ της Μ.Χ.Ε.
ΒΑΣ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ

Διπλαί καταβασίαι Χριστουγέννων - Μέρος β΄

AΡΧΩΝ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ της Μ.Χ.Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ & ΑΡΧΩΝ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ της Μ.Χ.Ε.
ΒΑΣ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ

Ο αχώρητος παντί...

Κάθισμα εις ήχον δ΄.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας
Aπό το Μουσικό Αρχείο του Πρωτ. κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΗΛΙΟΥΡΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 1974

Τι σοι προσενέγκωμεν Χριστέ...

Ιδιόμελον Εσπερινού Χριστουγέννων εις ήχον β΄.
ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΜΕ ΤΟΝ Δ. ΜΑΓΟΥΡΗ

Μεγάλυνον ψυχή μου...

Μεγαλυνάριον της εορτής των Χριστουγέννων, εις ήχον α΄.
ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΜΕ ΤΟΝ Δ. ΜΑΓΟΥΡΗ

Εκ γαστρός...

Προκείμενον εις ήχον δ΄.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας
Aπό το Μουσικό Αρχείο του Πρωτ. κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΗΛΙΟΥΡΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 1974

Τα σύμπαντα σήμερον...

Εις ήχους β΄ και πλ.β΄ αντιστοίχως.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας
Aπό το Μουσικό Αρχείο του Πρωτ. κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΗΛΙΟΥΡΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 1974

Δύναμις - Όσοι εις Χριστόν...

Εις ήχον α΄
Κ. Πρίγγου
Ψάλλει ο Αρχ. Πρωτ. Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.

Χριστός γεννάται...
Έσωσε λαόν...
Μεγάλυνον ψυχή μου...

Διπλαί Καταβασίαι και η θ΄ Ωδή του Κανόνος εις ήχον α΄.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας
Aπό το Μουσικό Αρχείο του Πρωτ. κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΗΛΙΟΥΡΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 1974

Επεσκέψατο ημάς...

Εξαποστειλάριον της εορτής των Χριστουγέννων, εις ήχον γ΄.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας
Aπό το Μουσικό Αρχείο του Πρωτ. κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΗΛΙΟΥΡΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 1974

Πάσα πνοή...
Ευφραίνεσθε Δίκαοι...

Ιδιόμελα των αίνων της εορτής των Χριστουγέννων, εις ήχον δ΄.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας
Aπό το Μουσικό Αρχείο του Πρωτ. κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΗΛΙΟΥΡΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 1974

Μεγαλυνάρια - Θ' Ωδή - Μέρος α'

AΡΧΩΝ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ της Μ.Χ.Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ & ΑΡΧΩΝ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ της Μ.Χ.Ε.
ΒΑΣ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ

Μεγαλυνάρια - Θ' Ωδή - Μέρος β'

AΡΧΩΝ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ της Μ.Χ.Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ & ΑΡΧΩΝ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ της Μ.Χ.Ε.
ΒΑΣ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ
ΠΙΣΩ