Μενού
/Ιστοσελίδα/Μηναίον/Σεπτέμβριος/Ινδίκτου

Ο πάσης δημιουργός της κτίσεως...

Απολυτίκιον της Ινδίκτου εις ήχον β΄. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Λεωνίδας Αστέρης (1/9/2002 - Οικ. Πατριαρχείον Κων/πόλεως).

Προαιώνιε Λόγε του Πατρός...

Στιχηρόν Ιδιόμελον των αίνων της Ινδίκτου εις ήχον γ΄.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Λεωνίδας Αστέρης (1/9/2002 - Οικ. Πατριαρχείον Κων/πόλεως).

Αι πορειαί σου ο Θεός...

Στιχηρόν Ιδιόμελον των αίνων της Ινδίκτου εις ήχον δ΄.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Λεωνίδας Αστέρης (1/9/2002 - Οικ. Πατριαρχείον Κων/πόλεως).

Ότε τω πάθει σου Κύριε...

Στιχηρόν Ιδιόμελον των αίνων της Ινδίκτου εις ήχον β΄.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Λεωνίδας Αστέρης (1/9/2002 - Οικ. Πατριαρχείον Κων/πόλεως).

Ο αρρήτω σοφία, συστάμενος τα σύμπαντα...

Στιχηρόν Ιδιόμελον των αίνων της Ινδίκτου εις ήχον πλ.δ΄.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Λεωνίδας Αστέρης (1/9/2002 - Οικ. Πατριαρχείον Κων/πόλεως).
ΠΙΣΩ