Μενού
/Ιστοσελίδα/Τριώδιο/Κυρ. των Βαϊων

Ώφθησαν αι πηγαί της αβύσσου...

Ειρμός α΄ Ωδής του Κανόνος Κυριακής των Βαΐων εις ήχον δ΄. Μέλος αργόν.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Λεωνίδας Αστέρης.
(Πάνσεπτος Πατριαρχικός Ναός - 28.04.2002).

Νάουσαν ακρότομον...

Ειρμός γ΄ Ωδής του Κανόνος Κυριακής των Βαΐων εις ήχον δ΄. Μέλος αργόν.
Ψάλλει ο Άρχων Λαμπαδάριος της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Ιωάννης Χαριατίδης.
(Πάνσεπτος Πατριαρχικός Ναός - 28.04.2002).

Την Σιών επ' όρους ανάβηθι...

Ειρμός ε΄ Ωδής του Κανόνος Κυριακής των Βαΐων εις ήχον δ΄. Μέλος αργόν.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Λεωνίδας Αστέρης.
(Πάνσεπτος Πατριαρχικός Ναός - 28.04.2002).

Ο διασώσας εν πυρί...

Ειρμός ζ΄ Ωδής του Κανόνος Κυριακής των Βαΐων εις ήχον δ΄. Μέλος αργόν.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Λεωνίδας Αστέρης.
(Πάνσεπτος Πατριαρχικός Ναός - 28.04.2002).

Πάσα πνοή...
Ο πλείστος όχλος Κύριε...
Εξέλθετε έθνη...

Πασαπνοάριον και Ιδιόμελα Αίνων Κυριακής των Βαΐων εις ήχον δ΄.
Ψάλλει ο Άρχων Λαμπαδάριος της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Βασίλειος Εμμανουηλίδης.

Προ εξ ημερών του Πάσχα...

Δοξαστικόν Αίνων Κυριακής των Βαΐων εις ήχον πλ.β΄.
Ψάλλει ο Άρχων Λαμπαδάριος της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Βασίλειος Εμμανουηλίδης.

Επί φίλω σου Χριστέ...
Ο επί θρόνου Χερουβίμ...

Καθίσματα του Όρθρου Κυριακής των Βαΐων, εις ήχον δ΄ και πλ.δ΄ αντίστοιχα.
Άγ. Δημήτριος Αμπελοκήπων 1970
Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασύβουλος Στανίτσας.

Δόξα... Σήμερον ο Χριστός...
Ελέησον με ο Θεός...
Σήμερον η χάρις...

Μετά τον Ν΄ Ψαλμόν, εις ήχον β΄ και πλ.β΄ αντίστοιχα.
Άγ. Δημήτριος Αμπελοκήπων 1970
Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασύβουλος Στανίτσας.

Ώφθησαν αι πηγαί...
Την Σιών επ' όρους...
Ο διασώσας εν πυρί...

α΄, ε΄ και ζ΄ Ωδαί Καταβασιών Κυριακής των Βαΐων, εις ήχον δ΄. Ποίημα Κοσμά Μοναχού.
Άγ. Δημήτριος Αμπελοκήπων 1970
Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασύβουλος Στανίτσας.

Θεός Κύριος...
Έθνη ίνα τι εφρυάξατε;...
Ούτος ο Θεός...

Ειρμός και Τροπάρια της θ΄ Ωδής του Κανόνος της εορτής, εις ήχον δ΄.
Άγ. Δημήτριος Αμπελοκήπων 1970
Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασύβουλος Στανίτσας.

Θεός Κύριος, και επέφανεν ημίν...

Καταβασία. Ειρμός της θ΄ Ωδής του Κανόνος της εορτής, εις ήχον δ΄.
Άγ. Δημήτριος Αμπελοκήπων 1970
Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασύβουλος Στανίτσας.
ΠΙΣΩ