Μενού

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΙΛΛΙΑΡΤΖΟΓΛΟΥ

Ο ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
Μελαντίας 54-56, Τ.Κ. 117 44 Ἀθῆναι
Tηλ. 210 522 7459 / 210 894 6903
E-mail : [email protected].com Ἱστοσελίδα : www.cmkon.gr


Τετάρτη, 1η Μαρτίου 2023

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον τοῦ « ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως » πληροφορηθὲν μετά ψυχικοῦ ἄλγους τὴν εἰς Κύριον ἐκδημίαν, σπουδαίας μορφῆς τῆς καθ’ ἡμᾶς Κωνσταντινουπολίτικης Ἱεροψαλτικῆς οἰκογενείας, διατελέσαντος ἱδρυτικοῦ καὶ ἐπὶ σειράν ἐτῶν μέλους τοῦ Διοικητικοῦ ἡμῶν Συμβουλίου, μύστου τοῦ ἱεροῦ ἀναλογίου καὶ διδασκάλου, καθὼς καὶ γραμματέως τοῦ Α’ Πατριαρχικοῦ Γραφείου ἐν Κων/πόλει,

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΙΛΛΙΑΡΤΖΟΓΛΟΥ

συνελθόν ἐκτάκτως τὴν Τετάρτην 1ην Μαρτίου 2023, ἀπεφάσισεν ὁμοφώνως :

1. Νὰ ἐκπροσωπηθῇ καταλλήλως εἰς τὴν ἐξόδιον αὐτοῦ Ἀκολουθίαν,
2. Νὰ ψάλλουν μέλη τῆς χορῳδίας τοῦ Συλλόγου κατά τὴν ἐξόδιον Ἀκολουθίαν,
3. Νὰ τελεσθῇ τὸ μνημόσυνον αὐτοῦ δαπάναις τοῦ Συλλόγου,
4. Νὰ τιμηθῇ ἡ μνήμη του, δι’ ἰδιαιτέρας ἐκδηλώσεως– πνευματικοῦ μνημοσύνου ἐν εὐθέτῳ χρόνῳ,
5. Νὰ παρατεθῇ γεῦμα εἰς τὸ Γηροκομεῖον τῆς Ἑστίας Κωνσταντινουπόλεως,
6. Νὰ δημοσιευθῇ τὸ παρὸν ψήφισμα εἰς τὴν Ἱστοσελίδα τοῦ Συλλόγου καὶ τὰ κοινωνικὰ μέσα ἐνημερώσεως,

Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον.
ΠΙΣΩ

Διαβάστε περισσότερα