Μενού

ΎΜΝΟΙ Μ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Ι.Ν. Αγ. Σπυρίδωνος Αιγάλεω
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ

DISC 1

Α. Όρθρος Μ. Δευτέρα

Αλληλούια... (δις)
Ιδού ο Νυμφίος (συντ.) ήχος πλ.δ΄,
Τα πάθη τα σεπτά (αργόν) ήχος α΄,
Των παθών του Κυρίου (αργόν) ήχος πλ.δ΄,
Τω την άβατον ήχος β΄,
Έφριξε παίδων ήχος β΄,
Εμεγάλυνας Χριστέ (αργόν) ήχος β΄,
Τον νυμφώνα σου βλέπω ήχος γ΄,
Ερχόμενος ο Κύριος ήχος α΄,
Φθάσαντες, πιστοί ήχος πλ.α΄,
Δόξα Κύριε ερχόμενος ήχος πλ.α΄.


Β. Όρθρος Μ. Τρίτης

Εν ταις λαμπρότησι ήχος α΄, Ο της ψυχής ραθυμία ήχος β΄, Δόξα. Του κρύψαντος ήχος πλ.β΄.


Γ. Όρθρος Μ. Τετάρτης


Σε τον της Παρθένου ήχος α΄,
Δόξα Η αμαρτωλός ήχος β΄,
Σήμερον ο Χριστός ήχος πλ.β΄,
Προσήλθε γυνή ήχος πλ.β΄,
Τροπάριον Κασσιανής (σύντομον) ήχος πλ.δ΄.


Δ. Όρθρος Μ. Παρασκευή (Ακολουθία των Παθών)

Ότε ένδοξοι (αργόν) ήχος πλ.δ΄,
Άρχοντες λαών... Τας αισθήσεις ημών ήχος πλ.δ΄.DISC 2

ΣΥΝΕΧΕΙΑ Όρθρου Μ. Παρασκευής

Έδραμε λέγων ο Ιούδας ήχος πλ.β΄,
Εις τριάκοντα αργύρια...
Γρηγορείτε ήχος β΄,
Σήμερον ο Ιούδας ήχος πλ.α΄,
Τάδε λέγει Κύριος... Μικράν φωνήν ήχος πλ.δ΄,
Σήμερον κρεμάται ήχος πλ.β΄,
Δύο και πονηρά ήχος γ΄,
Δόξα Εξέδυσάν με ήχος πλ.β΄,
Πάσα η κτίσις ήχος α΄,
Επί ξύλου βλέπουσα ήχος β΄,
Και νυν... Ήδη βάπτεται (αργόν) ήχος πλ.δ΄.


Ε. Εσπερινός Αποκαθηλώσεως

Ότε εν τω τάφω ήχος β΄,
Σε τον αναβαλλόμενον ήχος πλ.α΄.


ΣΤ. Όρθρος Μ. Σαββάτου (Επιτάφιος Θρήνος)

Ο ευσχήμων... Ταις μυροφόροις ήχος β΄,
Κύματι θαλάσσης... Σε τον επί τον υδάτων ήχος πλ.β΄,
Τον τάφον σου Σωτήρ ήχος α΄,
Θεοφανείας σου... Άφραστον θαύμα... Μη εποδύρου μου μήτερ... ήχος πλ.β΄,
Η ζωή εν τάφω... Μεγαλύνομέν σε... Νοερών συντρέχει... Δόξα. Ανυμνούμεν, Λόγε ήχος πλ.α΄,
Άξιον εστί... Όμμα το γλυκύ... Δόξα. Άναρχε Θεέ ήχος πλ.α΄,
Αι γενεαί πάσαι... Δεύρο πάσα κτίσις... Ω γλυκύ μου έαρ... Έρραναν τον τάφον... Δόξα. Ω Τρίας Θεέ μου... ήχος γ΄,
Ευλογητάρια ήχος πλ.α΄,
Δόξα... Την σήμερον μυστικώς εις ήχον πλ.β΄,
Απόστολος

Τιμή: EUR 17.99

Όρθρος Μ. Δευτέρα Αλληλούια...

Όρθρος Μ. Δευτέρα Τα πάθη τα σεπτά (αργόν)

Όρθρος Μ. Δευτέρα Δόξα Κύριε ερχόμενος...

ΣΥΝΕΧΕΙΑ Όρθρου Μ. Παρασκευής Έδραμε λέγων ο Ιούδας ήχος πλ.β΄

ΣΥΝΕΧΕΙΑ Όρθρου Μ. Παρασκευής Σήμερον κρεμάται...

Εσπερινός Αποκαθηλώσεως Σε τον αναβαλλόμενον ήχος πλ.α΄

Όρθρος Μ. Σαββάτου (Επιτάφιος Θρήνος) Αι γενεαί πάσαι...

Όρθρος Μ. Σαββάτου (Επιτάφιος Θρήνος) Ω γλυκύ μου έαρ...

Όρθρος Μ. Σαββάτου (Επιτάφιος Θρήνος) Έρραναν τον τάφον...

Όρθρος Μ. Σαββάτου (Επιτάφιος Θρήνος) Δόξα... Την σήμερον μυστικώς εις ήχον πλ.β΄

ΠΙΣΩ

Οι εκδόσεις μας