Μενού

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ

Σειρά Συλλεκτικών Ηχογραφήσεων.

Δημοσθένης Παϊκοπούλος
Άρχων τ. Β' Δομέστικος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας.

Χερουβικόν αργόν

Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου Ήχος Α '

Χερουβικόν αργόν

Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου Ήχος Δ ' Άγια

"Έφριξε γη"

Καλοφωνικός ειρμός

Την δέησίν μου δέξαι

Καλοφωνικός ειρμός

ΠΙΣΩ

Οι εκδόσεις μας